NOWOŚĆ: Benchmarki i analizy wyszukiwania w e-commerce. Kliknij tutaj, aby uzyskać zaktualizowane dane z 2024 roku.

Warunki korzystania z usług

Aktualna wersja: z dnia 7 kwietnia 2021 r.

KLAUZULE WPROWADZAJĄCE

 1. Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z usług określonych poniżej i świadczonych za pośrednictwem strony internetowej luigisbox.com (“Strona“) jako software-as-a-service przeznaczona dla klientów biznesowych (“Klient” lub “Ty“), jak również wszystkie usługi dodatkowe, które są udostępniane za pośrednictwem Strony. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są oferowane w różnych pakietach usług (“Pakiety Usług“), a także jako usługi dodatkowe (“Usługi dodatkowe“), które mogą być wybrane przez Klienta (Pakiety Usług i Usługi dodatkowe łącznie określane są jako “Usługi“). W ramach Serwisu i Usług Klient otrzymuje nowoczesne narzędzia analizujące różne rozwiązania eCommerce Klientów.
 2. Klient może również wybrać usługi konsultacyjne świadczone przez Dostawcę, które obejmują zarządzanie narzędziem analitycznym dostępnym za pośrednictwem strony internetowej luigisbox.com i związane z pomocą w zarządzaniu kontem użytkownika Klienta w ramach narzędzia (zwane dalej “Usługami konsultacyjnymi“) i/lub usługi wdrożeniowe polegające na wdrożeniu, konfiguracji, ustawieniu i pierwszym uruchomieniu narzędzia analitycznego Luigi’s Box u Klienta i konta użytkownika Klienta świadczone przez Dostawcę (zwane dalej “Wdrożeniem“).
 3. Niniejsze Warunki Usług regulują Twój stosunek z Luigi’s Box, s.r.o., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną zgodnie z prawem Słowacji, z siedzibą przy Tallerova 4, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, Słowacja, nr identyfikacyjny: 50 641 671, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego w Bratysławie III, sekcja: Sro, nr wkładki: 116273/B (“my”, “nas” lub “LuigisBox”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi, ponieważ wpływają one na Twoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, prosimy nie korzystać z Usług. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków Świadczenia Usług, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony hello@luigisbox.com.
 4. Usługi są obsługiwane przez nas. Korzystając z Usług zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków Świadczenia Usług, które stanowią wiążącą umowę (“Umowa“) pomiędzy Tobą a LuigisBox (“Strony” i każda indywidualna strona również jako “Strona“). Niniejszy Regulamin określa prawnie wiążące warunki korzystania z Usług przez użytkownika i jest dostępny na stronie internetowej.
 5. Tylko osoba prawna, taka jak korporacja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, partnerstwo lub inna osoba prawna należycie utworzona i w dobrej kondycji, odpowiednio, jest uprawniona do zaakceptowania niniejszych Warunków Świadczenia Usług. Osoby fizyczne (osoby fizyczne) nie są uprawnione do korzystania z Usługi LuigisBox i nie mogą zawierać Warunków korzystania z Usługi z LuigisBox.
 6. Niniejsza umowa zawiera politykę LuigisBox dotyczącą akceptowalnego korzystania z Usług, prawa, obowiązki i ograniczenia dotyczące korzystania z Usług oraz naszą umowę o ochronie danych.

UMOWA (REGULAMIN)

 1. PRZEDMIOT UMOWY

  1. Na podstawie niniejszej Umowy i na warunkach w niej określonych LuigisBox zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi:
   1. dostępu do funkcjonalności i infrastruktury Serwisu oraz aplikacji zgodnie z wybranym Pakietem Usług;
   2. Usług Dodatkowych, jeśli zostaną wybrane przez Klienta.
   3. Usług Konsultingowych i/lub Wdrożenia, jeśli zostaną wybrane przez Klienta.
  2. Instrukcje dotyczące konfiguracji i podstawowego użytkowania Usług oraz inne wymagania techniczne są dostępne na Stronie internetowej oraz w podręczniku klienta, który zostanie dostarczony przez nas.
  3. Klient zapłaci LuigisBox wynagrodzenie za świadczenie Usług, Usług konsultacyjnych i/lub Wdrożenia w wysokości i na warunkach określonych w Art. 5 i 6 niniejszego dokumentu.
 2. OGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

  1. Zobowiązujemy się do świadczenia Usług w sposób profesjonalny, zgodnie z dobrą praktyką branżową oraz w uzgodnionym zakresie i jakości.
  2. Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że posiada niezbędną zdolność prawną i uprawnienia do zaakceptowania i związania się niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług.
  3. Na nasze żądanie, zobowiązujesz się dostarczyć nam wszelkich informacji i współpracy niezbędnych do należytego i terminowego wykonania naszych zobowiązań wynikających z niniejszego dokumentu. Użytkownik jest odpowiedzialny za dokładność wszelkich informacji ujawnionych i/lub dostarczonych nam w związku z Usługami.
 1. REJESTRACJA KONTA

  1. Użytkownik będzie miał dostęp do Usług po zarejestrowaniu swojego osobistego konta (“Konto“) w Serwisie. Aby zarejestrować się w Serwisie i utworzyć Konto, Użytkownik powinien ukończyć proces rejestracji w Serwisie, podając nam pełne i dokładne informacje, które są niezbędne do świadczenia Usług. Formularz rejestracyjny musi zawierać Twój adres e-mail (będzie to Twoja nazwa użytkownika), hasło i dane do faktury. Informacje te muszą być prawdziwe i aktualne.
  2. Po dokonaniu rejestracji użytkownik wybiera Pakiet Usług, Usługi dodatkowe oraz maksymalną liczbę jednostek składających się z odsłon, zindeksowanych elementów, zapytań Autouzupełniania, Wyszukiwania i Rekomendacji na okres rozliczeniowy (“Jednostki“), które reprezentują jego plan usług (“Plan“). Plan użytkownika odnawia się automatycznie na koniec okresu rozliczeniowego.
  3. Po wybraniu Planu, należy przesłać do LuigisBox adres URL identyfikujący stronę internetową, na której wykorzystywane są Usługi. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem i posiadaczem nazwy domeny danej strony internetowej lub że posiada niezbędne pozwolenia lub upoważnienia od właściciela (posiadacza nazwy domeny) do przekazania adresu URL i takiej strony internetowej w celu korzystania z Usługi. Następnie LuigisBox udostępnia Państwu Skrypt LuigisBox dla Państwa strony internetowej. Na podstawie Skryptu LuigisBox jesteśmy w stanie świadczyć nasze Usługi, w szczególności analizować dane od odwiedzających – osób korzystających lub odwiedzających Państwa stronę internetową (“Odwiedzający” i “Dane odwiedzających“).
  4. LuigisBox nie gwarantuje, że Usługa jest odpowiednia do wykorzystania z konkretną stroną internetową.
  5. LuigisBox zastrzega sobie prawo do odrzucenia, według własnego uznania, każdej prośby o Usługę przez dowolną stronę z dowolnego powodu.
  6. Od czasu do czasu możemy udostępnić niektóre funkcje Konta lub niektóre części Pakietu Usług na zasadzie bezpłatności (wszystkie istotne informacje o bezpłatnych częściach aktualnie świadczonego Pakietu Usług można znaleźć w Serwisie). Ponadto, możemy dodać, zmodyfikować lub zaprzestać świadczenia dowolnej części Pakietu Usług z lub bez powiadomienia w dowolnym momencie. Jeśli nie zgadzasz się z ewentualnymi zmianami w Pakiecie Usług, możesz odstąpić od Umowy; pamiętaj jednak, że poprzez dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmiany, uznaje się, że zaakceptowałeś zmiany.
 2. OKRES PRÓBNY

  1. Podczas procesu rejestracji zgodnie z Art. 3 niniejszego regulaminu, LuigisBox może zaoferować Klientowi okres próbny, podczas którego Klient może uzyskać dostęp i korzystać z Usługi na zasadzie próbnej za darmo (“Okres próbny“). Prawo do Okresu próbnego nie jest gwarantowane na żaden okres czasu i zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia lub zakończenia Okresu próbnego.
  2. Jeśli Użytkownik korzysta z Usługi na zasadzie próbnej, jego Okres próbny zakończy się:
   1. 14 dni po zarejestrowaniu przez Ciebie Konta do Usługi,
   2. z chwilą rezygnacji z Planu,
   3. z chwilą rozwiązania przez nas Planu, lub
   4. gdy liczba odwiedzających Twoją stronę internetową osiągnie liczbę podaną na stronie internetowej LuigisBox.
  3. Jeśli nie anulujesz swojego Planu w okresie próbnym, Usługi będą automatycznie kontynuowane w trybie ograniczonym. W takim przypadku możesz korzystać z Usług tylko z ograniczonymi funkcjami, które są dostarczane za darmo (na przykład, będziesz mógł uzyskać dostęp tylko do ograniczonego zestawu mierzonych danych w ramach interfejsu analizy na stronie internetowej). Jeśli zapłacisz nam wynagrodzenie zgodnie z Art. 5. i 6. niniejszego Regulaminu, będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich naszych Usług.
  4. Możemy zmienić lub przerwać wszelkie próby lub promocje w dowolnym momencie bez powiadomienia.
 3. WYNAGRODZENIE

  1. LuigisBox otrzymuje wynagrodzenie za Usługi świadczone Klientowi na podstawie niniejszej Umowy zgodnie z polityką cenową dostępną na stronie internetowej: https://www.luigisbox.com/pricing/ (“Polityka cenowa“), chyba że uzgodniono inaczej.
  2. Wszelkie koszty dodatkowe, poza tymi płaconymi zgodnie z Polityką Cenową, muszą być uzgodnione przez LuigisBox i Klienta odrębnie w formie pisemnej.
  3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta, Klient zobowiązany jest do zapłaty za Usługi, Usługi Konsultingowe i/lub Wdrożenie już wykonane przez LuigisBox.
  4. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za Usługi w ramach niniejszej Umowy zgodnie z Polityką Cenową niezależnie od tego, czy liczba Jednostek w odpowiednim okresie rozliczeniowym osiągnęła uzgodniony limit Jednostek. W przypadku, gdy liczba Jednostek w odpowiednim okresie rozliczeniowym przekroczy uzgodniony limit, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy różnicy pomiędzy liczbą Jednostek faktycznie wykorzystanych a liczbą Jednostek wybranych przez Klienta w ramach Planu zgodnie z Polityką Cenową.
 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Wszelkie wynagrodzenie jest obliczane i fakturowane w euro (EUR) lub w dolarach amerykańskich (USD), chyba że uzgodniono inaczej.
  2. Płatność za Usługi będzie pobierana z góry w skali roku, chyba że uzgodniono inaczej.
  3. Wynagrodzenie jest płatne albo (i) przelewem bankowym w ciągu 30 dni od wystawienia faktury LuigisBox lub (ii) będzie rozliczane na karcie kredytowej z góry.
  4. Możesz upoważnić wystawcę karty do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z Twoim Planem i upoważnić nas (lub agenta rozliczeniowego działającego w naszym imieniu) do kontynuowania automatycznego obciążania wszystkich takich kwot na koncie karty kredytowej. Klient dostarczy nam zaktualizowane informacje dotyczące konta karty kredytowej na naszą prośbę i w każdym przypadku, gdy wcześniej dostarczone informacje przestaną być aktualne.
  5. Użytkownik może w każdej chwili anulować swoje zamówienie i świadczenie Usług. Po anulowaniu świadczenia Usług, użytkownik nadal będzie miał dostęp do Usług do końca okresu rozliczeniowego zgodnie z ustaleniami Stron. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, płatności wynagrodzenia nie podlegają zwrotowi.
  6. Jeżeli w ramach świadczenia naszych Usług, Twój Plan zostanie:
   1. upgradowany, zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała niezwłocznie od momentu upgrade’u Planu.
   2. obniżony, zmiana wynagrodzenia będzie skuteczna od momentu rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego.
  7. Faktury za Usługi realizowane na podstawie Umowy będziemy wystawiać Klientowi cyklicznie nie później niż piętnastego (15.) dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego okresu rozliczeniowego, w którym wykonywane są Usługi podlegające fakturowaniu. Jeżeli Strony uzgodniły na piśmie, że płatność za Usługi będzie pobierana po wykonaniu Usług w sposób okresowy, będziemy wystawiać faktury za wykonane Usługi nie później niż piętnastego (15.) dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym wykonano Usługi podlegające fakturowaniu. W niektórych przypadkach Strony mogą uzgodnić, że faktura za Usługi zostanie wystawiona przed rozpoczęciem świadczenia Usług.
  8. Wszelkie zaległe saldo staje się natychmiast wymagalne i płatne po zamknięciu Konta Użytkownika na mocy niniejszej Umowy.
  9. W przypadku opóźnienia w płatności faktur zgodnie z Art. 6.3 niniejszej Umowy, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz LuigisBox odsetek za opóźnienie w wysokości 0,05 % należnej kwoty za każdy, nawet rozpoczęty, dzień opóźnienia.
  10. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelkie podatki, VAT, cła, opłaty, itp. nie są wliczane do sumy wynagrodzenia zgodnie z Umową. Strony ustaliły, że Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe lub inne zobowiązania prawne związane z dokonywanymi przez niego płatnościami (w szczególności przepisy podatkowe i celne oraz za ewentualne dodatkowe deklaracje podatkowe we własnym kraju).
 5. KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEZ KLIENTA

  1. Ty jako Klient jesteś wyłącznie odpowiedzialny wobec nas za korzystanie z Usług.
  2. Jesteś zobowiązany do wypełnienia obowiązku wynikającego z prawa ochrony danych osobowych wobec swoich Odwiedzających, którzy korzystają z Twojej strony internetowej, na której wykorzystywane są Usługi. Jesteś również odpowiedzialny za treści, które są publikowane, przesyłane, umieszczane lub wyświetlane za pośrednictwem strony internetowej, na której wykorzystywane są Usługi.
  3. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Usług do jakichkolwiek nielegalnych lub zakazanych działań lub projektów, w szczególności do działań lub projektów, które:
   1. są jawnie obraźliwe i promują rasizm, bigoterię, nienawiść lub krzywdę fizyczną jakiegokolwiek rodzaju wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby;
   2. nękają lub zalecają nękanie innej osoby;
   3. obejmują przekazywanie “śmieci”, “łańcuszków” lub niezamówionych masowych wysyłek lub “spamu”;
   4. promują informacje, które według Twojej wiedzy są fałszywe lub wprowadzające w błąd, lub promują lub angażują nielegalnych działania lub zachowania, które są obraźliwe, groźby, obsceniczne, zniesławiające lub oszczercze;
   5. promują nielegalne lub nieautoryzowane kopie prac chronionych prawem autorskim innych osób, takich jak dostarczanie pirackich programów komputerowych lub linków do nich, dostarczanie informacji umożliwiających obejście zainstalowanych przez producenta urządzeń zabezpieczających przed kopiowaniem, lub dostarczanie pirackiej muzyki lub wideo lub linków do pirackich plików muzycznych lub wideo;
   6. zawierają strony o ograniczonym dostępie lub strony z dostępem wyłącznie za pomocą hasła lub ukrytych stron lub obrazów (takich, które nie są połączone z inną dostępną stroną lub z niej nie pochodzą);
   7. dostarczają materiały, które wykorzystują osoby poniżej 18 roku życia w sposób seksualny lub z użyciem przemocy, lub żądają informacji osobistych od osób poniżej 18 roku życia;
   8. których nie kontrolujesz lub w stosunku do których nie uzyskałeś niezbędnych zezwoleń i upoważnień do działania w taki sposób;
   9. dostarczają informacji instruktażowych na temat nielegalnych działań, takich jak wytwarzanie lub kupowanie nielegalnej broni, naruszanie czyjejś prywatności lub dostarczanie lub tworzenie wirusów komputerowych; lub
   10. pozyskują od użytkowników hasła lub osobiste informacje identyfikacyjne do celów niezgodnych z prawem.
  4. Użytkownik będzie korzystał z Usług w sposób zgodny z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
  5. Powstrzymasz się od wszelkich działań, które mogłyby ułatwić lub zachęcić do naruszenia niniejszej Umowy, innych zasad LuigisBox lub jakichkolwiek praw osób trzecich.
  6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania, które mają miejsce w ramach lub za pośrednictwem jego Konta, w tym działania inicjowane przez osoby trzecie, niezależnie od tego, czy takie działania są autoryzowane przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik zezwoli pracownikowi lub agentowi na dostęp do Usługi w swoim imieniu, Użytkownik zapewni, że taka osoba trzecia jest związana i przestrzega warunków niniejszej Umowy. Zobowiązujesz się do powiadomienia LuigisBox bez zbędnej zwłoki o każdym znanym lub podejrzewanym niewłaściwym lub bezprawnym wykorzystaniu Usługi.
 6. NASZE PRAWA I OBOWIĄZKI W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG

  1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany rodzaju i zawartości naszych Usług od czasu do czasu, według naszego uznania, za uprzednim powiadomieniem skierowanym do Klientów za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz poprzez powiadomienie e-mail.
  2. Klient przyznaje LuigisBox prawo dostępu do kodu swojej strony internetowej w celu zbierania wszelkich informacji dotyczących działań lub aktywności Odwiedzających na swojej stronie internetowej, wszelkich informacji przesyłanych do Klienta przez przeglądarki internetowe Odwiedzających, wszelkich danych lub innych informacji przesyłanych przez Klienta do LuigisBox lub wszelkich danych lub innych informacji, które są w inny sposób dostępne ze strony internetowej Klienta zarejestrowanej na Koncie (“Dane Klienta”).
  3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości informujemy, że nie jesteśmy w stanie świadczyć naszych Usług bez posiadania dostępu do strony internetowej, na której wykorzystywane są Usługi oraz bez dostarczenia tych Danych Klienta.
  4. Abyśmy mogli świadczyć Usługi, użytkownik udziela LuigisBox zgody na dostęp i wykorzystanie Danych Klienta:
   1. w celu zarządzania dostępem do Usługi, w tym, bez ograniczeń, dostarczania wszelkich raportów i analiz z Państwa strony internetowej oraz innych funkcji;
   2. w celu ulepszenia Usługi;
   3. do agregacji danych w celu opracowania statystyk i ogólnych trendów dotyczących Usługi między innymi w celach marketingowych;
   4. aby spełnić wszelkie zobowiązania prawne.
  5. Użytkownik zachowuje prawo własności do Danych Klienta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, legalność i prawa własności intelektualnej w Danych Klienta. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszystkie prawa, licencje i zgody wymagane do przyznania wyżej wymienionych praw do Danych Klienta firmie LuigisBox.
  6. LuigisBox może uzyskać dostęp do Konta lub informacji związanych z Kontem w celu zapewnienia wsparcia lub konserwacji, ze względów bezpieczeństwa lub innych celów biznesowych związanych ze świadczeniem Usług. Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na taki dostęp.
  7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub wstrzymania dostępu do Usług w dowolnym momencie, pod warunkiem, że Użytkownik wykorzystuje Usługi lub Stronę internetową do działań nielegalnych lub zabronionych, w szczególności do działań zgodnie z Art. 7.3 niniejszego dokumentu lub w przypadku podejrzenia oszustwa finansowego.
  8. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub wstrzymania dostępu do Usług w dowolnym momencie, pod warunkiem, że użytkownik wykorzystuje Usługi do nielegalnej lub zabronionej działalności lub projektów, w szczególności do działań lub projektów zgodnie z art. 7.3. 7.3 niniejszego dokumentu.
  9. Możemy również zawiesić lub zakończyć świadczenie Usług w dowolnym momencie, jeśli stwierdzimy, że informacje dotyczące płatności użytkownika są niedokładne lub nieaktualne.
  10. Strony są świadome, że nielegalne lub nieuprawnione korzystanie z Usług jest zabronione. Odpowiednie działania prawne mogą zostać podjęte przez nas w przypadku nielegalnego lub nieuprawnionego korzystania z naszych Usług. Zastrzegamy sobie prawo do współpracy z odpowiednimi organami ścigania w odniesieniu do wszelkich działań prowadzonych z naszymi Usługami lub za ich pośrednictwem, które mogą naruszać obowiązujące przepisy prawa.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Zawartość naszej Strony i świadczenie naszych Usług jest chronione prawem autorskim, prawami do baz danych i innymi prawami własności intelektualnej. Zachowujemy i zastrzegamy sobie wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, prawa intelektualne i inne prawa własności odnoszące się do Strony internetowej i naszych Usług, ich rozwoju i/lub wykorzystania. Zapewniamy Klientowi dostęp do funkcjonalności Strony zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
  2. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako przyznanie licencji na jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub takie materiały przez nas na rzecz Klienta. Użytkownik może korzystać z naszej Strony i jej Usług w sposób powszechnie obowiązujący zgodnie z niniejszą Umową.
  3. LuigisBox niniejszym przyznaje Użytkownikowi ograniczone, odwołalne, niewyłączne, niezbywalne i nieprzenoszalne na całym świecie prawo do korzystania z Usługi wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych (w tym do dodania Skryptu LuigisBox do kodu HTML strony internetowej, która jest prawidłowo zarejestrowana w ramach Konta Użytkownika) i tylko w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
 8. OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU

  1. Klient nie będzie, i nie upoważni żadnej osoby trzeciej do:
   1. korzystania z Usługi z naruszeniem niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek polityki, procedur lub dokumentacji użytkownika zamieszczonej na stronie internetowej LuigisBox;
   2. modyfikowania, naruszania, tworzenia dzieł pochodnych lub inżynierii wstecznej skryptu LuigisBox lub jakiegokolwiek aspektu Usług;
   3. korzystania z Usług do jakichkolwiek nielegalnych, naruszających prawo lub nieodpowiednich celów;
   4. świadomie lub przez zaniedbanie korzystania z Usług w sposób, który nadużywa lub zakłóca działanie naszych sieci, innych klientów lub samych Usług;
   5. wykorzystywania Usług do gromadzenia danych umożliwiających identyfikację osoby lub do powiązania jakichkolwiek danych lub informacji zebranych przez LuigisBox Script z Twojej strony internetowej z jakimikolwiek danymi umożliwiającymi identyfikację osoby z jakiegokolwiek źródła;
   6. przesyłania za pośrednictwem Usług jakichkolwiek materiałów nękających, oszukańczych lub niezgodnych z prawem (Patrz Art. 7.3);
   7. korzystania z jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu, w tym bez ograniczeń z “robotów”, “pająków”, “czytników offline” itp. w celu uzyskania dostępu do Usług w sposób, który wysyła więcej wiadomości z żądaniami do serwerów LuigisBox niż człowiek może rozsądnie wytworzyć w tym samym okresie czasu przy użyciu konwencjonalnej przeglądarki internetowej;
   8. korzystania z Usług z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub regulacji;
   9. zbierania, gromadzenia danych odwiedzających bez ich zgody lub bez odpowiednich podstaw prawnych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
 9. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

  1. Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim żadnych informacji poufnych, z którymi się zapoznały lub które zostały im przekazane (udostępnione) przez drugą Stronę w trakcie realizacji Usług i/lub innych usług i zadań z nimi związanych. Obowiązek zachowania poufności trwa również po rozwiązaniu Umowy bez ograniczeń czasowych.
  2. Przez “Informacje poufne”, o których mowa w niniejszej Umowie, rozumie się wszelkie informacje, fakty, materiały lub dane – techniczne, handlowe lub inne – udokumentowane lub nie, które Strony poznały lub które zostały im przekazane (udostępnione) w celu wykonania Usług, z wyjątkiem:
   1. informacji publicznie znanych lub publicznie dostępnych w inny sposób niż poprzez naruszenie treści niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron;
   2. informacji, które Strona może udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że były już w jej posiadaniu przed ich ujawnieniem przez drugą Stronę;
   3. informacji niezależnych opracowanych lub stworzonych przez Stronę bez wykorzystania lub odniesienia do informacji przekazanych przez drugą Stronę
   4. informacji, które Strona otrzymała lub otrzyma od jakiejkolwiek osoby trzeciej, bez obowiązku zachowania poufności w stosunku do tej osoby trzeciej.
  3. W przypadkach, o których mowa w Art. 11.2 niniejszej Umowy, Strona nie jest uprawniona do ujawnienia osobie trzeciej, że uzyskała te same informacje również od drugiej Strony na podstawie niniejszej Umowy.
  4. Na potrzeby niniejszej Umowy Strony uzgodniły, że dyrektorzy, pracownicy, doradcy, przedstawiciele i konsultanci Stron, którzy – ze względu na zajmowane stanowisko w Stronie lub wobec Strony – są w pełni uprawnieni do zapoznania się z informacjami poufnymi i których uprawnienie do otrzymania informacji poufnych zostało wyraźnie potwierdzone przez dyrektorów wykonawczych (CEO) Stron, nie będą uważani za osoby trzecie, wobec których Strony będą stosować obowiązek zachowania poufności (“Osoby Upoważnione“).
  5. Strony zobowiązują się do zapewnienia, że Osoby Upoważnione nie ujawnią informacji poufnych żadnej osobie trzeciej. Obowiązkiem każdej ze Stron jest zatem zapewnienie, aby Osoby Upoważnione, które mogą mieć kontakt z informacjami o charakterze poufnym, zostały poinformowane o konieczności zachowania takiego samego poziomu poufności jak same Strony w ramach niniejszej Umowy.
  6. Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w jurysdykcji LuigisBox. Warunki przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
  7. Klient potwierdza, że on i jego pracownicy oraz inni przedstawiciele zapoznali się z Polityką Prywatności LuigisBox, która jest dostępna na Stronie Internetowej.
 10. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

  1. Niniejsza Umowa została zawarta na okres jednego roku, chyba że Strony uzgodnią inaczej na piśmie. Po tym początkowym okresie Umowa będzie automatycznie odnawiana na kolejne okresy roczne, chyba że zostanie wcześniej rozwiązana. Każda ze Stron może podjąć decyzję o nieprzedłużaniu Umowy, przekazując drugiej Stronie pisemne powiadomienie o nieprzedłużaniu nie później niż jeden (1) miesiąc przed końcem początkowego okresu obowiązywania Umowy lub wszelkich kolejnych okresów rocznych.
  2. Użytkownik ma prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy oraz swojego Konta i/lub każdej usługi w ramach swojego Planu poprzez pisemne powiadomienie dostarczone do LuigisBox lub poprzez sposób określony na Stronie (na przykład link anulowania) w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyn. Umowa przestaje istnieć z końcem okresu rozliczeniowego uzgodnionego między Stronami, w którym wypowiedzenie zostało dostarczone do LuigisBox.
  3. LuigisBox ma prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy oraz Konta i/lub każdej usługi w ramach Planu w drodze pisemnego powiadomienia dostarczonego do użytkownika w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyn. Umowa przestaje istnieć z końcem okresu rozliczeniowego uzgodnionego między stronami, w którym dostarczono wypowiedzenie.
  4. LuigisBox ma prawo rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym w każdym momencie trwania Umowy, jeżeli Klient naruszy swoje zobowiązanie określone w Art. 7 lub 9 lub 10 niniejszego dokumentu. Umowa zostanie rozwiązana piętnastego (15.) dnia po doręczeniu Klientowi wypowiedzenia, chyba że Klient w okresie wypowiedzenia podejmie wystarczające kroki w celu usunięcia naruszenia zatwierdzonego na piśmie przez LuigisBox. W takim przypadku pisemne zatwierdzenie kroków podjętych przez Klienta przez LuigisBox będzie uznane za wycofanie wypowiedzenia.
  5. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy i Konta, (i) Klient natychmiast straci wszelki dostęp do Usług oraz wszelkich danych lub informacji przechowywanych na Koncie; (ii) LuigisBox usunie Konto oraz wszystkie Dane Klienta; (iii) Klient usunie skrypt LuigisBox ze wszystkich swoich stron internetowych zarejestrowanych w ramach Konta.
  6. Po anulowaniu danego Planu, (i) LuigisBox usunie wszystkie Dane Klienta związane z anulowanym Planem; (ii) Użytkownik usunie skrypt LuigisBox ze stron internetowych związanych z anulowanym Planem.
  7. LuigisBox nie będzie przechowywał Danych Klienta ani ich części w celu umożliwienia reaktywacji rozwiązanego Konta lub anulowanego Planu.
  8. W przypadku rezygnacji z Konta lub anulowanego Planu zastosowanie mają postanowienia Art. 6.9 i 11.1 oraz 13.1, jak również inne postanowienia niniejszej Umowy, z których charakteru wynika, że powinny one przetrwać rozwiązanie niniejszej Umowy, nie zostaną naruszone przez rozwiązanie niniejszej Umowy.
 11. CESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW

  1. Ani niniejsza Umowa, ani żadne prawa i obowiązki z niej wynikające nie mogą być scedowane lub w inny sposób przekazane, w całości lub w części, jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Każda taka cesja lub przeniesienie bez uprzedniej pisemnej zgody będzie nieważna i nieskuteczna. Zgoda taka nie będzie bezzasadnie wstrzymywana lub opóźniana przez Strony. Umowa wiąże odpowiednio następców prawnych Stron i ich cesjonariuszy.
 12. SIŁA WYŻSZA

  1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w całości lub w części, w wyniku zdarzeń pozostających poza jej racjonalną kontrolą, które uniemożliwiają Stronie wypełnienie któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z Umowy. Takie zdarzenia obejmują, bez ograniczeń, działanie siły wyższej (takie jak trzęsienia ziemi, pożary, susze, fale pływowe, powodzie lub inne klęski żywiołowe), strajki (chyba że ograniczone wyłącznie do pracowników Strony), lokauty, zamieszki, działania wojenne, powstania, inwazje, mobilizacje, akty terroryzmu, embarga, epidemie, rządowe prawa i regulacje nałożone lub zmienione po zawarciu Umowy, awarie linii komunikacyjnych lub awarie zasilania (“Zdarzenia Siły Wyższej“). Opóźnienia w terminach dostaw lub realizacji spowodowane Zdarzeniami Siły Wyższej automatycznie przedłużają te terminy o dodatkowy okres równy czasowi trwania Zdarzeń Siły Wyższej. W przypadku, gdy takie niewykonanie trwa przez okres sześćdziesięciu (60) dni lub więcej, każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy poprzez złożenie pisemnego wypowiedzenia drugiej stronie.
  2. Każda ze Stron jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony bez zbędnej zwłoki o wystąpieniu Zdarzeń Siły Wyższej w celu uzyskania ulgi zgodnie z Art. 15.6 niniejszego dokumentu.
 13. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. LuigisBox zobowiązuje się do przedstawienia i zagwarantowania stałej dostępności Usług przez Internet w 99,9 % każdego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
  2. Gwarantowana dostępność Usług nie obejmuje następujących zdarzeń przerw w dostępności Usług spowodowanych przez:
   1. wdrożenie aktualizacji lub upgrade’u lub zwykłą konserwację Usług lub Serwisu Internetowego zgodnie z naszym harmonogramem, o którym Użytkownik zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem;
   2. usterki techniczne sprzętu i/lub oprogramowania osób trzecich (np. dostawcy usług internetowych, dostawców itp.)
   3. cyberataku lub złośliwego oprogramowania, z wyjątkiem przypadku, gdy taka przerwa byłaby spowodowana udowodnionym zaniedbaniem ze strony LuigisBox;
   4. Zdarzenia Siły Wyższej zgodnie z Art. 14 Umowy.
  3. Nasze wsparcie mailowe jest realizowane w następujących godzinach: od 9:00 do 17:00 (CET) od poniedziałku do piątku. E-maile otrzymane poza godzinami pracy będą odbierane, jednak nie można zagwarantować podjęcia działań do następnego dnia roboczego.
  4. W ramach świadczenia Usług uzgodnionych w Umowie, będziemy odpowiadać na zapytania związane z incydentami i/lub żądaniami złożonymi przez Ciebie w następujących ramach czasowych:
   1. W ciągu 4 godzin (w godzinach pracy) dla spraw sklasyfikowanych jako Wysoki priorytet (sprawy o wysokim priorytecie obejmują następujące kwestie: wszystkie Usługi i/lub Strona internetowa nie są dostępne przez co najmniej 30 minut);
   2. W ciągu 24 godzin w przypadku problemów zaklasyfikowanych jako średnio priorytetowe (problemy średnio priorytetowe obejmują następujące kwestie: Usługi i/lub Strona internetowa są wielokrotnie (więcej niż dwukrotnie) niedostępne przez mniej niż 30 minut w ciągu 24 godzin);
   3. W ciągu 2 dni roboczych w przypadku problemów sklasyfikowanych jako Niski priorytet (problemy o niskim priorytecie obejmują następujące kwestie: Usługi i/lub Strona internetowa działają normalnie, a problem ma tylko minimalny negatywny wpływ na korzystanie z Usług i/lub Strony internetowej).
  5. Jeśli LuigisBox narusza postanowienia niniejszej Umowy, jesteśmy odpowiedzialni jedynie za straty, które Klient ponosi w bezpośrednim wyniku takiego naruszenia, w zakresie, w jakim są one przewidywalną konsekwencją dla obu Stron w momencie zawierania Umowy. Nasza odpowiedzialność w żadnym wypadku nie obejmuje strat biznesowych Klienta, takich jak utrata danych, utrata zysków lub przerwa w działalności. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku, gdy szkoda została wyrządzona Klientowi z powodu udowodnionego celowego działania LuigisBox.
  6. Oprócz zdarzeń siły wyższej, odpowiedzialność LuigisBox jest ograniczona w następujący sposób:
   1. LuigisBox odpowiada za szkody w mieniu Klienta tylko do maksymalnej wysokości 500,- EUR (słownie: pięćset euro). W przypadku, gdy związek z LuigisBox trwa dłużej niż dwanaście (12) miesięcy LuigisBox ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu Klienta do maksymalnej kwoty zapłaconej przez Klienta na rzecz LuigisBox na mocy niniejszej umowy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przed zdarzeniem stanowiącym podstawę odpowiedzialności.
  7. LuigisBox nie ponosi odpowiedzialności ani nie odpowiada za:
   1. utratę danych spowodowaną przez Klienta lub Odwiedzających;
   2. wszelkie nieprawidłowe, niedokładne lub niezgodne z prawem treści przekazywane za pośrednictwem Strony Internetowej lub w związku ze świadczonymi Usługami, niezależnie od tego, czy są one spowodowane przez Odwiedzających Klienta, czy też przez jakikolwiek sprzęt lub programowanie związane lub wykorzystywane;
   3. zachowania, zarówno online jak i offline, któregokolwiek z Gości Klienta;
   4. wszelkie błędy, pominięcia, przerwy, usunięcia, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarie linii komunikacyjnej, kradzież lub zniszczenie lub nieautoryzowany dostęp do, lub zmiany, któregokolwiek z Klientów lub Gości Klienta;
   5. wszelkie problemy lub usterki techniczne sieci lub linii telefonicznych, komputerowych systemów online, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania lub przeciążenia ruchu w Internecie lub na jakiejkolwiek stronie internetowej lub ich kombinacji, w tym wszelkie obrażenia lub uszkodzenia komputera Klienta lub Odwiedzających Klienta lub jakiejkolwiek osoby związane lub wynikające z uczestnictwa lub pobierania materiałów w związku z Usługami;
   6. wszelkie straty lub szkody, w tym obrażenia ciała lub śmierć, wynikające z korzystania z Usług lub z jakichkolwiek treści Klientów lub Odwiedzających lub osób trzecich przekazywanych za pośrednictwem Witryny lub przesyłanych do Odwiedzających Klienta.
   7. To samo ograniczenie odpowiedzialności dotyczy nie tylko wszystkich obecnych funkcji Strony internetowej i Usług, ale także wszelkich funkcji, które mogą zostać dodane/oferowane w przyszłości.
  8. Strona internetowa i Usługi są dostarczane “AS-IS” (“AS AVAILABLE”) i LuigisBox wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. LuigisBox nie może zagwarantować i nie obiecuje żadnych konkretnych wyników korzystania ze strony internetowej i/lub Usług.
 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

  1. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia firmy LuigisBox oraz jej urzędników, dyrektorów, udziałowców i pracowników, a także do zwrotu wszelkich szkód, kosztów, wydatków i strat poniesionych lub poniesionych przez LuigisBox wynikających z lub w związku z jakimkolwiek naruszeniem gwarancji, zobowiązań, przymierzy i obowiązków zawartych w niniejszej Umowie. Na żądanie LuigisBox i na własny koszt, użytkownik zapewni wszelką rozsądną pomoc, aby umożliwić LuigisBox oparcie się wszelkim roszczeniom, działaniom lub postępowaniom wniesionym przeciwko LuigisBox w konsekwencji takiego naruszenia.
 15. KOMUNIKACJA

  1. Wszystkie powiadomienia lub prośby wymagane do przekazania w ramach Umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej.
  2. O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, wszelkie powiadomienia, prośby, faktury lub inna komunikacja w ramach niniejszej Umowy dokonywana w formie pisemnej będzie dostarczana pocztą elektroniczną lub listem poleconym lub kurierem.
  3. Podając LuigisBox swój adres e-mail, przyznajesz LuigisBox prawo do wykorzystania adresu e-mail do wysyłania (i) powiadomień związanych z Usługami, takich jak aktualizacje i ulepszenia (ii) zmiany funkcjonalności Usług (iii) specjalne oferty (iv) lub wszelkie powiadomienia wymagane przez prawo. Użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania powiadomień w interfejsie administracyjnym swojego Konta w naszej Witrynie.
  4. Wszelkie powiadomienia lub żądania na mocy niniejszego dokumentu uznaje się za przekazane:
   1. w przypadku dostarczenia za pośrednictwem kuriera lub listu poleconego, po jego dostarczeniu do odbiorcy lub po odmowie odbioru przez odbiorcę;
   2. w przypadku wysłania pocztą elektroniczną – po upływie trzech (3) dni od wysłania do drugiej Strony.
  5. O wszelkich zmianach adresu pocztowego i/lub adresu e-mail Strony należy powiadomić drugą Stronę bez zbędnej zwłoki zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.
  6. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami poprzez nasz adres e-mail support@luigisbox.com .
 16. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

  1. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem Republiki Słowackiej z wyłączeniem jej przepisów kolizyjnych.
  2. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub w związku z nią pomiędzy Stronami będą rozstrzygane polubownie w drodze wzajemnych konsultacji Stron. Jeżeli Strony nie zawrą pisemnego porozumienia o rozwiązaniu sporu nawet w ciągu trzydziestu (30) dni od doręczenia pisemnego zaproszenia do wzajemnych konsultacji, każda ze Stron jest uprawniona do przekazania sporu do właściwego sądu Republiki Słowackiej.
 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Całość Umowy: Umowa wraz z załącznikami stanowi całość umowy biznesowej pomiędzy Stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, ustalenia i/lub porozumienia, zarówno pisemne jak i ustne, pomiędzy Stronami dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy.
  2. Oddzielna umowa pisemna: Jeśli istnieje konflikt pomiędzy warunkami niniejszej Umowy a warunkami oddzielnej pisemnej umowy zawartej pomiędzy LuigisBox i Klientem, warunki oddzielnej pisemnej umowy będą miały pierwszeństwo. Jeśli LuigisBox i Klient zawarli oddzielną pisemną umowę dotyczącą korzystania z Usług, Klient zobowiązuje się nie ujawniać warunków takiej umowy osobom trzecim.
  3. Rozstrzygnięcie: Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub nielegalne przez właściwy organ sądowy lub arbitrażowy, nie będzie to miało wpływu na ważność lub legalność pozostałych postanowień i całej Umowy, a Strony zastąpią takie postanowienie postanowieniem jak najbardziej zbliżonym w treści do pierwotnego.
  4. Publikacja: Klient niniejszym udziela LuigisBox niewyłącznej i nieodpłatnej zgody na publiczne wykorzystanie nazwy firmy i logo Klienta w ramach listy referencyjnej klientów LuigisBox w celach marketingowych (w szczególności w celu przekazania tych informacji do wiadomości publicznej za pośrednictwem naszej strony internetowej) oraz zgodnie z dobrymi praktykami biznesowymi.
  5. Niezależni Wykonawcy: Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako tworzenie partnerstwa, agencji, joint venture lub jakiegokolwiek podmiotu prawnego pomiędzy LuigisBox a Klientem. LuigisBox nie działa jako przedstawiciel lub agent Klienta w odniesieniu do Usług. Relacja między LuigisBox a Klientem jest relacją niezależnych wykonawców.
  6. Zmiany: Możemy aktualizować niniejszą Umowę, Politykę Cenową i Umowę o Ochronie Danych (Załącznik nr 1) od czasu do czasu, w szczególności z powodów prawnych, biznesowych (na przykład możemy zmienić zakres naszych Pakietów Usług i/lub jego ceny) lub regulacyjnych lub aby umożliwić prawidłowe działanie Usług. O wszelkich zmianach użytkownik zostanie powiadomiony poprzez odpowiednie ogłoszenie w Serwisie lub poprzez prywatną wiadomość skierowaną na jego e-mail. Zmiany będą miały zastosowanie do dalszego korzystania z Usług siedem (7) dni po tym, jak poinformujemy o nich.Jeśli nie chcesz zaakceptować zmienionej wersji Umowy, nie powinieneś kontynuować korzystania z Witryny i/lub Usług. Jeśli kontynuujesz korzystanie z Serwisu i/lub Usług po dacie wejścia w życie zmian, Twoje korzystanie z Serwisu i/lub Usług oznacza zgodę na związanie się zmienioną wersją Umowy, Polityką Cenową lub Umową o Ochronie Danych (Załącznik nr 1).
  7. Niniejsza Umowa została sporządzona w wielu wersjach językowych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, pierwszeństwo ma wersja angielska.

ZAŁĄCZNIK NR. 1

UMOWA O PRZETWARZANIU DANYCH

Niniejsza Umowa o Przetwarzaniu Danych (zwana dalej “RODO“) zostaje zawarta na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylającego dyrektywę 95/46/ES (zwanego dalej “GDPR“) pomiędzy:

Luigi’s Box, s.r.o.
z siedzibą przy Tallerova 4, 851 01 Bratysława, Słowacja,
numer rejestracyjny: 50 641 671,
zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Bratysława III, sekcja: Sro, nr wpisu:116273/B,
jako Przetwarzający
(zwana dalej Przetwórcą)
Oraz
Klient jako Kontroler
(zwanym dalej Klientem)

(dalej Przetwarzający i Klient wzajemnie zwani Stronami, a każda z osobna strona również Stroną);
w następującym brzmieniu:

 1. PREAMBUŁA

  1. Przetwarzający jest dostawcą aplikacji internetowej Luigi’s Box oraz usług dodatkowych (“Usługi“), które są udostępniane za pośrednictwem jego strony internetowej (luigisbox.com) (“Strona“).
  2. Niniejsze RODO określa zasady i warunki przetwarzania danych osobowych (dalej “Dane Osobowe“) przez Przetwarzającego w imieniu Klienta na podstawie umowy (dalej “Umowa“) zawartej pomiędzy Stronami. Na podstawie Umowy Klient nabywa od Przetwarzającego Usługi określone w Umowie, a Przetwarzający świadczy te Usługi na rzecz Klienta. Może się to wiązać z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego w imieniu Klienta w ramach świadczenia odpowiednich Usług.
  3. Przetwarzający działa jako przetwarzający dane lub podprzetwarzający, a Klient działa jako administrator danych lub jako przetwarzający dane, zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach o ochronie danych, które oznaczają wszystkie obowiązujące przepisy o ochronie danych, w tym między innymi GDPR i ustawę nr 18/2018 Coll. Ustawa o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami oraz instrukcje i wiążące polecenia organów ochrony danych (dalej łącznie jako “Rozporządzenie o ochronie danych“).
 2. PRZEDMIOT RODO

  1. Przedmiotem niniejszej Umowy RODO jest upoważnienie Przetwarzającego do przetwarzania Danych Osobowych przekazanych przez Klienta i w imieniu Klienta w celach uzgodnionych w Umowie i niniejszej Umowie RODO.
  2. Przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych w zakresie, na warunkach i w celu uzgodnionym z Klientem w RODO oraz w sposób dozwolony na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
 3. CEL I OPIS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Celem przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego jest umożliwienie wykonania uzgodnionych Usług na podstawie Umowy.
  2. Przetwarzanie, które ma być dokonywane przez Przetwarzającego jest następujące:
   1. okres przetwarzania będzie trwał przez cały okres, w którym Przetwarzający wykonuje odpowiednie Usługi na podstawie Umowy;
   2. przetwarzanymi Danymi Osobowymi będą wszelkie dane osobowe przekazane Przetwarzającemu przez Klienta oraz Dane Osobowe pozyskane i przetwarzane przez Przetwarzającego w celu umożliwienia lub ułatwienia świadczenia Usług na podstawie Umowy; rodzaje przetwarzanych Danych Osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, są zgodne z opisem w piątej części Polityki Prywatności dla Usług Przetwarzającego (patrz: https://www.luigisbox.com/privacy/).
   3. obowiązki i prawa administratora danych w związku z przetwarzaniem są określone poniżej.
 4. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

  1. Klient zobowiązany jest
   1. przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych;
   2. jest uprawniony do udzielania Przetwarzającemu pisemnych instrukcji dotyczących przetwarzania Danych Osobowych. Takie instrukcje będą wiążące dla Przetwarzającego pod warunkiem, że jeśli wykonanie instrukcji wymaga świadczenia Usług w ramach Umowy lub skutkuje powstaniem kosztów po stronie Przetwarzającego, Klient jednocześnie pokryje stosowne koszty opłat za usługi. Przetwarzający nie spełni żadnych instrukcji Klienta, które są sprzeczne z którymkolwiek z paragrafów niniejszej Umowy.
   3. Zachowanie kontroli nad danymi osobowymi. Jeżeli jakakolwiek osoba, której dane dotyczą, zażąda informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych lub zażąda jakichkolwiek innych praw wynikających z Rozdziału III GDPR, Klient niezwłocznie poleci Przetwarzającemu podjęcie odpowiednich środków.
 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PRZETWARZAJĄCEGO

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy RODO, Przetwarzający:
   1. przetwarza Dane Osobowe (w tym przy dokonywaniu międzynarodowego transferu) wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, a następnie wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, RODO, dobrymi praktykami przetwarzania danych oraz pisemnymi instrukcjami Klienta, chyba że przepisy o ochronie danych osobowych stanowią inaczej;
   2. okresowo testuje, ocenia i ocenia skuteczność swoich środków technicznych i organizacyjnych;
   3. niezwłocznie powiadomi Klienta, jeżeli w opinii Przetwarzającego jakiekolwiek instrukcje wydane Przetwarzającemu naruszają Przepisy o Ochronie Danych Osobowych;
   4. w stosownych przypadkach w odniesieniu do wszelkich Danych Osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Ustawy o Ochronie Danych, współpracować i pomagać w zapewnieniu zgodności z:
    1. Obowiązkami Klienta w zakresie reagowania na żądania wszelkich osób, których dane dotyczą, dążących do wykonania swoich praw zgodnie z rozdziałem III GDPR, w tym poprzez powiadamianie Klienta o wszelkich pisemnych żądaniach dostępu do danych, które Przetwarzający otrzymuje w związku z obowiązkami Klienta wynikającymi z Rozporządzeń o Ochronie Danych;
    2. obowiązkami Klienta wynikającymi z art. 32 – 36 GDPR, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania i informacje dostępne dla Przetwarzającego;
   5. dostarczać Klientowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania zgodności z obowiązkami Klienta określonymi w niniejszej umowie o ochronie danych oraz w Rozporządzeniu o ochronie danych;
   6. przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w okresie obowiązywania niniejszej Umowy RODO.
  2. Niniejsza umowa o ochronie danych osobowych nie uniemożliwia Przetwarzającemu przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z wymogami prawa, regulacji lub decyzją właściwego sądu lub Organu Nadzorczego. W przypadku, gdy organ nadzorczy lub właściwy sąd wystąpi z żądaniem dotyczącym Danych Osobowych, w tym żądaniem zablokowania, usunięcia, zmiany Danych Osobowych, dostarczenia im jakichkolwiek informacji lub wykonania innych czynności, Przetwarzający bez zbędnej zwłoki poinformuje Klienta o wszystkich takich żądaniach przed udzieleniem odpowiedzi lub podjęciem innych działań dotyczących Danych Osobowych, lub tak szybko, jak to będzie możliwe w przypadku, gdy jakikolwiek przepis prawa lub regulacja nakazuje natychmiastową odpowiedź organowi nadzorczemu lub właściwemu sądowi, chyba że takie powiadomienie Klienta jest zabronione przez odpowiednie przepisy prawa, regulacje lub zarządzenia.
  3. W przypadku naruszenia danych osobowych, tj. naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do Danych osobowych, Przetwarzający bez zbędnej zwłoki powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Przetwarzający podejmie odpowiednie kroki w celu ochrony Danych osobowych po powzięciu informacji o naruszeniu danych osobowych na podstawie Art. 5.3 niniejszego dokumentu, w celu ograniczenia ewentualnych szkodliwych skutków dla osób, których dane dotyczą. Przetwarzający będzie współpracował z Klientem w celu zareagowania na wspomniane naruszenie danych osobowych.
  5. Obie Strony niniejszym zobowiązują się do zapewnienia sobie wzajemnej współpracy niezbędnej do realizacji postanowień RODO w niniejszym dokumencie.
  6. Jeżeli naruszenie przez Klienta obowiązku określonego w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych i/lub Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych spowoduje jakąkolwiek szkodę lub stratę dla Przetwarzającego, Klient jest zobowiązany do zwrotu Przetwarzającemu takiej straty w pełnej wysokości.
 6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

   1. Przetwarzający zapewnia ochronę Danych Osobowych poprzez wdrożenie i udokumentowanie środków bezpieczeństwa zgodnie z Art. 28 (3) (c) i Art. 32 GDPR oraz Art. 5 (1) i (2) GDPR. Wdrażane środki bezpieczeństwa muszą zapewniać ochronę Danych Osobowych z poziomem bezpieczeństwa odpowiednim do ryzyka, jakie stwarza przetwarzanie praw osób, których dane dotyczą, oraz w celu zapewnienia ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów przetwarzania, aby zapobiec przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, nieuprawnionemu ujawnieniu, publikacji Danych Osobowych, nieuprawnionemu dostępowi do nich lub jakiejkolwiek innej nieuprawnionej operacji przetwarzania.
   2. Przetwarzający, jego pracownicy oraz inne osoby, które mają dostęp do Danych Osobowych za pośrednictwem Przetwarzającego, są zobowiązani do zachowania wszelkiej należytej poufności; taki obowiązek zachowania poufności trwa nawet po zakończeniu przetwarzania Danych Osobowych. Przetwarzający jest uprawniony do udostępnienia Danych Osobowych swoim pracownikom lub innym osobom, z którymi łączy go stosunek prawny, wyłącznie w celu zapewnienia wykonania obowiązków dla realizacji Celu i na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
   3. W przypadku udostępnienia Danych Osobowych pracownikom lub innym osobom, z którymi Przetwarzającego łączy stosunek prawny, Przetwarzający zobowiązany jest poinstruować takie osoby o konieczności przestrzegania postanowień niniejszego artykułu RODO oraz zobowiązać takie osoby do przestrzegania obowiązku zachowania poufności w takim samym zakresie jak Przetwarzający, przy czym taki obowiązek zachowania poufności będzie trwał nawet po ustaniu stosunku prawnego z daną osobą.
   4. Przetwarzający nie będzie przekazywał Danych Osobowych żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie przekazanie jest niezbędne dla:
    1. pracowników
    2. Przetwarzającego,
     podwykonawców na podstawie art. 8 RODO,
    3. osób trzecich, jeśli takie udostępnienie jest wymagane przez prawo lub zgodne z prawem i wykonalne orzeczenie sądu lub innego organu władzy publicznej Republiki Słowackiej.
 7. INNE ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY

  1. Obie strony umowy niniejszym zobowiązują się do zapewnienia sobie wzajemnej współpracy niezbędnej do realizacji postanowień zawartych w niniejszej umowie RODO w celu zapewnienia zgodności z GDPR.
  2. Jeśli naruszenie zobowiązania Klienta określonego w RODO i/lub GDPR spowoduje jakąkolwiek szkodę lub stratę dla Przetwarzającego, Klient jest zobowiązany do zwrotu Przetwarzającemu takiej straty lub innej szkody w pełnej wysokości.
  3. Jeżeli naruszenie obowiązku Przetwarzającego określonego w Ustawie o ochronie danych i/lub GDPR spowoduje jakąkolwiek szkodę lub stratę, Przetwarzający jest zobowiązany do zwrotu Klientowi takiej straty lub innej szkody w pełnej wysokości.
 8. PODWYKONAWCY (SUBPROCESORZY)

  1. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Przetwarzający może zaangażować podprzetwórców będących osobami trzecimi w związku z przetwarzaniem Danych osobowych w sferze Umowy. Przetwarzający przestrzega warunków, o których mowa w Art. 28 (2) i (3) GDPR angażując podprocesorów.
  2. Przetwarzający pozostaje odpowiedzialny za czynności przetwarzania Danych Osobowych przez swoich podwykonawców, tak jakby czynności przetwarzania były wykonywane przez samego Przetwarzającego i w tym celu zawrze z każdym z podwykonawców pisemną umowę, która nakłada na podwykonawców te same obowiązki w zakresie ochrony danych, jakie zostały określone dla Przetwarzającego w niniejszej Umowie RODO.
 9. UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA W STOSUNKU DO KLIENTA

   1. Przetwarzający jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi wszelkich informacji i dokumentacji niezbędnej do udowodnienia wykonania obowiązków Przetwarzającego określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych.
   2. W dowolnym czasie w okresie obowiązywania niniejszej Umowy RODO, Klient i/lub uznany, niezależny audytor zewnętrzny wyznaczony przez Klienta będzie miał prawo do przeprowadzenia audytu urządzeń Przetwarzającego i jego podprzetwarzających zgodnie z Umową. Jednakże, jakikolwiek audyt na podstawie niniejszej Umowy będzie ograniczony do oceny zgodności Przetwarzającego z jego zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Umowy i nie będzie obejmował udzielenia dostępu do jakichkolwiek danych innych Klientów przetwarzanych przez Przetwarzającego lub danych związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa przez Przetwarzającego.
 10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

  1. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się przez Przetwarzającego na obszarze państw członkowskich UE/EOG. Jeżeli jest to niezbędne do świadczenia Usług, Dane Osobowe mogą być przekazywane poza terytorium UE/EOG, pod warunkiem, że w przypadku takiego przekazania przestrzegane są szczególne warunki określone w art. 44-50 GDPR.
 11. CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Przetwarzający jest upoważniony do rozpoczęcia przetwarzania Danych Osobowych na podstawie Umowy o ochronie danych osobowych najwcześniej od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy o ochronie danych osobowych oraz Umowy, a jego upoważnienie do przetwarzania będzie ważne przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy o ochronie danych osobowych.
  2. Niniejsze RODO obowiązuje wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy.
 12. ZWROT LUB USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Po zakończeniu obowiązywania RODO, Przetwarzający jest zobowiązany do usunięcia lub zwrotu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej wszystkich Danych Osobowych na podstawie konkretnych instrukcji Klienta. W przypadku żądania przez Klienta zwrotu Danych Osobowych, Klient zobowiązany jest zwrócić Przetwarzającemu koszty poniesione w związku ze zwrotem Danych Osobowych.
  2. Jeżeli Klient nie przekaże Przetwarzającemu instrukcji dotyczących usunięcia lub zwrotu Danych Osobowych w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia wygaśnięcia Umowy, Przetwarzający prześle Klientowi pisemne żądanie, w którym Przetwarzający zwróci się o przesłanie instrukcji dotyczących usunięcia lub zwrotu Danych Osobowych w terminie 15 dni kalendarzowych. Jeżeli Klient nie przekaże pisemnych instrukcji w tym dodatkowym terminie i nie pokryje kosztów poniesionych w przypadku zwrotu Danych Osobowych, wówczas Przetwarzający jest uprawniony do usunięcia wszystkich Danych Osobowych.
  3. Obowiązek zwrotu lub usunięcia Danych Osobowych nie wpływa na Dane Osobowe, które Przetwarzający jest zobowiązany przechowywać w celu wypełnienia ogólnie wiążących obowiązków prawnych także po rozwiązaniu Umowy.
  4. Na żądanie Klienta Przetwarzający potwierdzi Klientowi na piśmie, że usunięcie Danych Osobowych zostało dokonane.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Niniejsze RODO podlega temu samemu prawu materialnemu i ma tę samą jurysdykcję, jak właściwe prawo materialne i jurysdykcja zostały uzgodnione w Umowie.
   2. Wszystkie terminy i definicje użyte w niniejszej umowie RODO mają takie samo znaczenie jak terminy i definicje użyte w Umowie, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
   3. Strony oświadczają, że przed zawarciem niniejszej Umowy dokładnie zapoznały się z Umową, zrozumiały jej treść i zaświadczają, że jest ona wykonywana z ich prawdziwej i wolnej woli oraz że Umowa nie została zawarta pod przymusem lub na rażąco niekorzystnych warunkach.
   4. Umowa RODO wchodzi w życie i staje się skuteczna z chwilą jej zawarcia.